بخش آزمایشگاه

آزمایشگاه و تشخیص طبی

_

خدمات عمومی:

 • هماتولوژی
 • بیوشیمی
 • هورمون شناسی
 • میکروب شناسی
 • کامل ادرار
 • انگل شناسی
 • سرولوژی و ایمونولوژی
 • تجزیه سنگ (حاصل از سنگ شکن کلیه و مجاری ادرار)
 • اسپرموگرام
 • هموگلوبین الکتروفورز

 

خدمات و سرویس های ویژه

 • ایمونولوژی اختصاصی
 • تومور مارکرها

 

نیروهای انسانی فعال:

 • پزشک علوم آزمایشگاهی 1 نفر
 • کارشناس ارشد میکروبیولوژی 3 نفر
 • کارشناس علوم آزمایشگاهی 2نفر
 • کاردان علوم آزمایشگاهی 2 نفر

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژی:

آزمایشگاه این مرکز مجهز به دستگاههای اتوماتیک بیوشیمی، هماتولوژی، گاما و الایزا می باشد.

ساعت کاری بخش

از شنبه تا چهارشنبه      از ساعت 7:30 تا 18

پنج شنبه                   از ساعت 7:30 تا 16

چشم انداز:

آزمایشگاه برآن است تا با تکیه بر نیروهای متخصص، فضای فیزیکی استاندارد و امکانات و تجهیزات پزشکی موجود، با کیفیت ترین آزمایشگاه تخصصی شناخته شود.

image