دندانپزشکی

رديفنام پزشکتخصصشنبهيكشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
1دکتر حسن حسینی تودشکیمتخصص جراحی فک و صورت13:30 – 1513:30 – 1513:30-15
2دکتر غلامرضا شیرانیمتخصص جراحی فک و صورت13:30 – 14:30
3دکتر امیر حسین نگارشمتخصص جراحی لثه8:30 – 118:30 – 118:30 – 11
4دکتر مژگان پاکنژادمتخصص جراحی لثه13:30- 14:3010:30-11
5دكتر كاظم هاشميمتخصص جراحی لثه13-14:30
6دکتر علی فیاضمتخصص پروتز ثابت15-16
7دکتر علی صدریمتخصص پروتز ثابت9 – 119 – 11
8دکتر نوید کلاهچیمتخصص پروتز ثابت8:30 – 118:30 – 11
9دکتر نصراله بیگیمتخصص درمان ریشه9 – 159 – 159-159-119-11
10دکتر سیمین مقدممتخصص درمان ریشه8:30 – 118:30 – 11
11دکتر سودابه ذکاییمتخصص درمان ریشه8:30 – 118:30 – 11
12دکتر سپیده مجذوبیمتخصص اطفال10 – 1410- 14
13دکتر ژینوس حیدریمتخصص اطفال8:30 – 11
14دكتر سارا دهقان خليليمتخصص اطفال13:30-14:30
15دکتر زهرا جابر انصاریمتخصص ترمیمی-تخصصي-زيبايي14:30 – 15:309-11
16دكترزهرا بهروز وزيريدندانپزشك عمومي13:30-15:30
17دكتر مهشید صفارپورمتخصص ترمیمی-تخصصي-زيبايي8:30 – 11
18دكتر هاشم حسینیمتخصص ارتودنسی13:30 – 14:3013:30-11:30
19دكتر اله يار گرامیمتخصص ارتودنسی8:30 – 11
20دكتر صدیقه عظیمیمتخصص بیماریهای دهان13:30 – 15:3013:30 – 15:30
13:30 – 15:30
21دكترحميد پورصادقیدندانپزشک عمومی13:30 – 15:3013:30 – 15:30
22دكتر محمد کمالیدندانپزشک عمومی9 – 159 – 159 – 159 – 1513:30-15_
23دكتر سید حسین قاسمیهدندانپزشک عمومی9 – 119 – 11_
24دكتر علیمحمد شفیعی شمسدندانپزشک عمومی9-11
25دكتر حمید آقا شهدیدندانپزشک عمومی9-11_
26دكتر مژگان جوادی اقدمدندانپزشک عمومی9 – 119-11_
27دكتر مریم آقا بزرگیدندانپزشک عمومی9 – 119 – 11_
28دكتر فریبا احمدی طباطبایی دندانپزشک عمومی9-11
30دكتر محمدتقي بهجتيدندانپزشک عمومی9-119-11