دکتر مریم مقدسی جهرمی
  • سه شنبه12:30-13:30(با هماهنگی قبلی)
دکتر فرشاد حسینی
  • سه شنبه ( یک جلسه در ماه )با هماهنگی قبلی
دکتر داریوش مهدی برزی
  • یکشنبه13-14
  • چهارشنبه15-16
دکتر ایرج حیدری
  • پنجشنبه با تعیین وقت قبلی9:30 - 8:00