پزشکان

پزشکان گروه ارولوژی

پزشک مرکز

دکتر محسن آیتی

 جراح و فوق تخصص سرطان دستگاه ادراری وتناسلی
(اوروانکولوژی)

پزشک مرکز

دکتر محسن وریانی

جراح و فوق تخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر محمدرضا نوروزی

جراح و فوق تخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر فرید فاضلی

جراح و فوق تخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر محمد درویشی

جراح و متخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر لطف اله ارمنده

جراح و متخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر محمد کمالی

جراح و متخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر حمید ارشدی

جراح و متخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر محمد نورائی

جراح و متخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشک مرکز

دکتر شیرین عزیز جلالی

جراح و متخصص

کلیه و مجاری ادراری

پزشکان گروه چشم پزشکی

پزشک مرکز

دکتر سیدعلی طباطبایی

جراح و فوق تخصص

شبکیه

پزشک مرکز

دکتر عادل قاسم پور

جراح و فوق تخصص

شبکیه

پزشک مرکز

دکتر هما طباطبایی

جراح و فوق تخصص

شبکیه

پزشک مرکز

دکتر ماندانا احمدی

جراح و فوق تخصص

قرنیه

پزشک مرکز

دکتر مهدی خاتمی

جراح و فوق تخصص

قرنیه

پزشک مرکز

دکتر عباد هادیان

جراح و متخصص چشم

پزشک مرکز

دکتر حمید فودازی

جراح و متخصص چشم

پزشک مرکز

دکتر محمد ملک مدنی

جراح و متخصص

چشم

پزشکان گروه قلب و عروق

پزشک مرکز

دکتر علی کاظمی

جراح و فوق تخصص قلب

پزشک مرکز

دکتر خدیجه قنبریان

جراح و فوق تخصص

قلب

پزشک مرکز

دکتر امیر امیری

جراح و فوق تخصص

قلب و عروق

پزشک مرکز

دکتر علیرضا مهریار

جراح و فوق تخصص

قلب و عروق

پزشک مرکز

دکتر سمانه فرتوک زاده

جراح و فوق تخصص

قلب و عروق

پزشکان گروه گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر علیرضا کریمی

جراح و فوق تخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر محمد محسنی

جراح و فوق تخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر احمدرضا مدیر

جراح و فوق تخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر شباهنگ محمدی

جراح و متخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر سعید حجازی

جراح و متخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر محمدعلی رئیسی

جراح و متخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر هانی طباطبایی

جراح و متخصص

گوش و حلق و بینی

پزشک مرکز

دکتر لیلی فرپور

جراح و متخصص

گوش و حلق و بینی