درباره پزشک

دستاورد ها

  • متخصص جراحی عمومی
دکتر ابوالقاسم اسحاق حسینی

دکتر ابوالقاسم اسحاق حسینی

  • متخصص جراحی عمومی

تخصص

  • متخصص جراحی عمومی

وقت ملاقات