درباره پزشک

دکتر سمانه فرتوک زاده

دکتر الهام زارعی دوست

  • روانشناس

تخصص

  • روانشناس

وقت ملاقات

پنجشنبه 8:00/12:00