درباره پزشک

دستاورد ها

  • فوق تخصص ریه

دکتر شهرام فیروزبخش

  • فوق تخصص ریه

تخصص

  • فوق تخصص ریه

وقت ملاقات