درباره پزشک

دکتر فرشاد قرئی

دکتر فرشاد قرئی

  • متخصص جراحی عمومی

تخصص

  • متخصص جراحی عمومی

وقت ملاقات