درباره پزشک

دکتر مهدی هرمزپور

دکتر مهدی هرمز پور

  • فوق تخصص اعصاب و روان

تخصص

  • فوق تخصص اعصاب و روان

وقت ملاقات

یکبار در ماه 13:30/14:30