بخش گوارش با بهره گیری از پزشکان مجرب و حاذق در این رشته به بررسی و درمان انواع بیماری های سیستم گوارش می پردازد.

خدمات عمومی این بخش شامل:

 • ویزیت متخصص داخلی-گوارش
 • ویزیت فوق تخصص گوارش

خدمات اصلی:

 • آندوسکوپی فوقانی (EGD)

Esophago Gastro Duodenoscopy

 • کولونوسکوپی: Colonoscopy
 • تست اوره آز(RUT): تشخیص وجود میکروب هلیکوباکتر در معده
 • تست تنفسی (UBT) :تشخیص وجود میکروب هلیکوباکتر در معده

خدمات ویژه :

 • اندوسونوگرافی: شامل تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای مری-معده و دوازدهه، ضایعات و تومورهای پانکراس (لوزالمعده) و مجاری صفراوی و سنگهای مجاری صفراوی، ضایعات و تومورهای انتهای روده (رکتوم) است.
 • تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای مری-معده و دوازدهه
 • تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای پانکراس (لوزالمعده) و مجاری صفراوی
 • تشخیص و مرحله بندی سنگهای مجاری صفراوی
 • تشخیص و مرحله بندی ضایعات و تومورهای انتهای روده (رکتوم)
 • بیهوشی

آندوسکوپی و کولونوسکوپی همراه با بیهوشی در حضور پزشک متخصص بیهوشی انجام می پذیرد
و توام  با آرامش کامل بیمار است.

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژی:

 • دستگاه آندوسکوپی OLYMPUSE  ژاپن
 • دستگاه تست UBT
 • دستگاه آندوسونوگرافی ALOKA
 • پزشکان فوق تخصص گوارش،کبد:
  دکتر حسین اژدرکش
  دکتر اسحق حسینی
  خانم دکتر پانته آ فارسی
 • دکتر مهدی رفیعی
 • دکتر شیروان دارایی
 • دکتر حیدریه زاده

فاصله زمانی رویداد (3)

شنبه
-
اتاق: 100

سه شنبه
-
اتاق: 100

چهارشنبه
-
اتاق: 100

انتخاب برنامه زمان بندی